ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Τηλ: 693 714 1802

Δημόσιες Συμβάσεις Προμηθειών – Υπηρεσιών. Εκπαίδευση Συλλογικών Οργάνων. Ορθή χρήση του ΕΣΗΔΗΣ (Προμήθειες και Υπηρεσίες), υπό το πρίσμα του Νέου Ν.4412/16

Δημόσιες Συμβάσεις Προμηθειών – Υπηρεσιών. Εκπαίδευση Συλλογικών Οργάνων. Ορθή χρήση του ΕΣΗΔΗΣ (Προμήθειες και Υπηρεσίες), υπό το πρίσμα του Νέου Ν.4412/16

ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Ν.4412/16 ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΩΝ ΑΡΧΩΝ («ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» & «ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ»)

Δημόσιες Συμβάσεις. Εκπαίδευση Συλλογικών Οργάνων.

Διαδικασίες δημοσίευσης, διενέργειας και παρακολούθησης Δημοσίων Συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών – Λειτουργία και αρμοδιότητες επιτροπών διαγωνισμών και λοιπών συλλογικών οργάνων- Οι πρόσφατες τροποποιήσεις με τον Ν. 4782/21.

 1. Βελτίωση των γνώσεων και ανάπτυξη των ικανοτήτων των καταρτιζόμενων, για αποδοτικό σχεδιασμό και υλοποίηση Δημοσίων Συμβάσεων προμηθειών, και γενικών υπηρεσιών.
 2. Εμπέδωση του νομικού πλαισίου σύναψης δημοσίων συμβάσεων (και εντοπισμός-ανάλυση κρίσιμων διατάξεων αυτού), βάσει του οποίου:
 3. Δημιουργείται ένα συνεκτικό και ομοιόμορφο καθεστώς και ρυθμίζονται με ενιαίο τρόπο οι διαδικασίες σύναψης συμβάσεων όλων των αναθετουσών αρχών, δια της κατάργησης των ειδικών καθεστώτων που χρησιμοποιούνταν από διαφόρους φορείς και οργανισμούς.
 4. Προβλέπονται σε ενιαίο κείμενο όλες οι ρυθμίσεις για τις διαδικασίες ανάθεσης άνω και κάτω από τα χρηματικά όρια εφαρμογής του ευρωπαϊκού δικαίου και απλοποιούνται οι διαδικασίες για συμβάσεις κάτω των ορίων αυτών.
 5. Εισάγονται νέα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και καινοτόμα κριτήρια αξιολόγησης προσφορών.
 6. Αναγνώριση της σημασίας ενσωμάτωσης/εισαγωγής καινοτόμων προβλέψεων, κατά τον σχεδιασμό των προμηθειών (υπολογισμός εκτιμώμενου κόστους, κόστος κύκλου ζωής, αναλογία κόστους / οφέλους κ.ά.).
 7. Εξοικείωση με σύγχρονα διαγωνιστικά εργαλεία υλοποίησης δημοσίων συμβάσεων (ανταγωνιστικός διάλογος, ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση, δυναμικά συστήματα αγορών, σύμπραξη καινοτομίας κ.ά.).
 8. Ανάλυση του τρόπου διενέργειας μη ηλεκτρονικών διαγωνισμών-απευθείας αναθέσεων.
 9. Γνώση του νέου συστήματος έννομης προστασίας και αποφυγή συνήθων σφαλμάτων ή παραλείψεων.

Σε ποιους απευθύνεται
Σε όλους όσους ασχολούνται με την διαδικασία και τον χειρισμό των δημοσίων συμβάσεων.
Στους επιτρόπους οι οποίοι εξετάζουν τις προσφορές.

 • Σε φορείς της Κεντρικής Διοίκησης και Γενικής Κυβέρνησης, ΟΤΑ Α και Β βαθμού, Νοσοκομεία, Δημόσιους Οργανισμούς και Επιχειρήσεις, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, λοιπούς δημόσιους φορείς.
 • Σε στελέχη της διοίκησης των φορέων.
 • Σε προϊσταμένους και στελέχη της Διεύθυνσης Οικονομικού-Τμήματος Προμηθειών.
 • Σε προϊσταμένους και στελέχη λοιπών Οργανικών Μονάδων.
 • Λοιπά ενδιαφερόμενα στελέχη.

Το σεμινάριο μπορεί να γίνει και ενδοεπιχειρησιακά σε ιδιαίτερα προνομιακές τιμές!

Κόστος Σεμιναρίου: Επικοινωνήστε μαζί μας για να ενημερωθείτε για τις προσφορές μας! 
6937141802  2109607154 – 6978990215
Email: info@feeltheflow.gr

Ημερομηνίες Διεξαγωγής:
Μάρτιος 2024
Διάρκεια: 7 Ώρες.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΑΤΖΕΝΤΑ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ – ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:

(ΗΜΕΡΙΔΑ 7 ΩΡΩΝ)

Παρουσίαση Περιεχομένων της Ημερίδας:

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι

Προεπισκόπηση των 2 βασικών Portals των Δημοσίων Συμβάσεων :

1. http://www.promitheus.gov.gr

α. Πρόσβαση και χρήση διαδικτυακής πύλης του Προμηθέα.

β. Τα οφέλη της Διαδικτυακής Πύλης ως αποθετήριο συμβουλών, πληροφοριών & βοηθημάτων (εγχειρίδια, στοιχεία επικοινωνίας, ενημερωτικά βίντεο, FAQ, κ.ο.κ.).

2. http://www.eaadhsy.gr

α. Πρόσβαση και χρήση διαδικτυακής πύλης της ΕΑΑΔΗΣΥ.

β. Τα οφέλη της Διαδικτυακής Πύλης ως αποθετήριο συμβουλών, πληροφοριών & βοηθημάτων [τροποποιήσεις του Ν.4412/16 (Ν.4782/21), νέο δευτερογενές νομικό πλαίσιο, ερμηνευτικές εγκύκλιοι, κατευθυντήριες οδηγίες, νέα υποδείγματα Δ/ξεων για προμήθειες/υπηρεσίες, FAQ, κ.ο.κ.].

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ

Εισαγωγή στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ

Παρουσίαση του “layout” καθώς και των βασικών πεδίων της “Αρχικής Σελίδας” & της “Κονσόλας Διαχείρισης”.

Που βρίσκονται τα πεδία αναζήτησης συστημικών δ/σμών, δημιουργίας προσχεδίου προσφοράς, αντιγραφής, «κλειδώματος» και απαλοιφής προσχεδίου, ανάγνωσης εισερχόμενων μηνυμάτων, αναζήτησης υποβληθεισών προσφορών προ και μετά την αποσφράγιση.

Διαφοροποίηση των εννοιών “δ/σμός ενός σταδίου” vs “δ/σμός δύο σταδίων”. Βασικές διαφορές μεταξύ δ/σμών “χαμηλότερης τιμής” και “βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής”.

Συσχετισμός με τον Ν.4782/21. Προεκτάσεις ως προς τις διαφορετικές ροές ενεργειών που ακολουθούν οι χειριστές καθώς και οι Επιτροπές αξιολόγησης των δ/σμών.

Εισαγωγή στην έννοια της “Δημοσίευσης Προσφορών” μέσω της ειδικής λειτουργικότητας του πεδίου “Ενέργειες”. Χρονικός προσδιορισμός (“timing”) της χρήσης της εν λόγω λειτουργικότητας ανάλογα με το κριτήριο κατακύρωσης.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ

Σύνταξη Διαγωνισμού στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ

Ποιά είναι τα υποχρεωτικά πεδία της Κεφαλίδας και πώς τα συμπληρώνουμε.

Πώς ορίζουμε/ενσωματώνουμε τις Τεχνικές Προδιαγραφές του δ/σμού στην Κεφαλίδα.

Πώς διαχειριζόμαστε την ενότητα «Σημειώσεις και συνημμένα» της Κεφαλίδας προ και μετά δημοσίευσης και με ποιό σκεπτικό χαρακτηρίζουμε τα έγγραφα τα οποία αναρτώνται εδώ.

Πώς καθορίζουμε το Κριτήριο Κατακύρωσης του δ/σμού στην σελίδα των Γραμμών.

Πώς καταχωρούμε στις Γραμμές τα είδη του διαγωνισμού καθώς και τα χαρακτηριστικά κάθε είδους (CPV, ποσότητα, προϋπολογισμός, κ.ο.κ.).

Πώς δημιουργούμε ομάδες ειδών, ποιά είναι η λογική χρήσης αυτών αλλά και ποιοί είναι οι περιορισμοί τους.

Πώς προσθέτουμε “παραμέτρους” στις εκάστοτε γραμμές και με ποία λογική.

Ποιά είναι τα υποχρεωτικά πεδία των Στοιχείων Ελέγχου και πώς τα συμπληρώνουμε.

Πώς ορίζουμε την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για τον δ/σμό καθώς και τις ημερομηνίες δημοσίευσης της Διακήρυξης στο portal και της έναρξης υποβολής προσφορών.

Πώς βάζουμε τους κανόνες απάντησης και ποια η σημασία τους για την ομαλή και απρόσκοπτη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Πώς συσχετίζουμε χρονικά τα “Στοιχεία Ελέγχου” με τη Διάχυση Πληροφοριών και την αποστολή για δημοσιοποίηση της Προκήρυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση (TED-SIMAP), στο ΚΗΜΔΗΣ, στις Εφημερίδες και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Ποια είναι η λογική πίσω από την χρήση της σελίδας “Προμηθευτές” και σε ποιες μεμονομένες περιπτώσεις χρησιμοποιείται.

Πώς εκτελούμε τον τελικό έλεγχο του προσχεδίου (εκτύπωση “Ανασκόπησης”) πριν προχωρήσουμε στην οριστικοποίηση της δημοσίευσης του δ/σμού.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙV

Διάφοροι προβληματισμοί μετά την Δημοσίευση:

Πώς γίνεται η επικοινωνία μεταξύ Αναθέτουσας Αρχής και προμηθευτών προ και μετά της υποβολής των προσφορών.

Πώς απαντούμε σε διευκρινιστικά ερωτήματα των προμηθευτών μέσω του «πεδίου επικοινωνίας».

Πώς διαχειριζόμαστε τις Ανακοινώσεις προ της καταληκτικής ημ/νίας υποβολής προσφορών.

Λόγοι τροποποίησης του δ/σμού προ της καταληκτικής ημ/νίας υποβολής προσφορών. Ποια είναι τα επακόλουθα της εν λόγω ενέργειας για τους οικονομικούς φορείς.

Τι προβλέπει το νέο Άρθρο 79 του Ν.4412/16 σε σχέση με την διαχείριση των αιτημάτων των προμηθευτών περί επιστροφής των προσφορών τους προ της καταληκτικής ημερομηνίας. Συσχετισμός με το δευτερογενές πλαίσιο και προεκτάσεις ως προς τις ροές ενεργειών που ακολουθούν οι χειριστές.

ΕΝΟΤΗΤΑ V

Αποσφράγιση & Αξιολόγηση Προσφορών

Προκαταρκτικές επικοινωνίες μεταξύ χειριστή δ/σμου και επιτροπής προ της καταληκτικής ημ/νιας υποβολής προσφορών.

Δημιουργία επιτροπής μέσω λειτουργικότητας Java. Ορισμός επιτροπής αποσφράγισης διαγωνισμού (δικαιολογητικά/τεχνική /οικονομική) μέσω λειτουργικότητας Java.

Διαφοροποίηση ενεργειών προετοιμασίας αποσφράγισης αναλόγως του κριτήριου κατακύρωσης (δ/σμοι χαμηλότερης τιμής vs δ/σμοι βέλτιστης σχέσης ποιότητας -τιμής).

Νέες ρυθμίσεις σχετικά με την διαχείριση των έγχαρτων φακέλων. Κομβικά σημεία ελέγχου κατά την παραλαβή των ηλεκτρονικών και των έντυπων προσφορών.

Αποσφράγιση δικαιολογητικών/τεχνικής/οικονομικής προσφοράς διαγωνισμού μέσω λειτουργικότητας Java. Νέοι κανόνες ως προς τον χρόνο αποσφράγισης των δικαιολογητικών, των τεχνικών και των οικονομικών προσφορών στους δ/σμούς χαμηλότερης τιμής. Αλληλουχία σύνταξης Πρακτικών Ι, ΙΙ & ΙΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού. Διαδικασία έγκρισης αυτών βάσει του κριτηρίου κατακύρωσης.

Συσχετισμός με τον Ν.4914/22 και των νέων άρθρων 221Α’ και 344 του ν.4412/16. Προεκτάσεις ως προς τις προθεσμίες για την ολοκλήρωση των Πρακτικών Ι, ΙΙ & ΙΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Νέοι κανόνες σχετικά με την προσβασιμότητα των οικονομικών φορέων στα στοιχεία των προσφορών.

Διαχείριση του νέου άρθρου 72 του ν.4412/16 περί εγγυητικών συμμέτοχης.

Διαχείριση του νέου άρθρου 102 του ν.4412/16 περί διευκρινιστικών ερωτήσεων προς τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς.

Πώς εισάγονται οι βαθμολογίες των κριτηρίων αξιολόγησης Κ1, Κ2, Κ3 στο σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ στους δ/σμούς βέλτιστης σχέσης τιμής – ποιότητας. Κατάταξη προσφορών: ποιά είναι τα νέα περιθώρια διακύμανσης της μέγιστης βαθμολογίας κάθε κριτηρίου αξιολόγησης. Τι προβλέπει το νέο Άρθρο 86 του Ν.4412/16 περί στάθμισης μεταξύ των συντελεστών βαρύτητας τεχνικής και οικονομικής προσφοράς για συμβάσεις παροχής γενικών υπηρεσιών.

Εφαρμογή του νέου άρθρου 100 του ν.4412/16 περί σύνταξης πρακτικών Ι + ΙΙ.

Διαχείριση των αποφάσεων “δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικής”, “έγκρισης πρακτικών” και “κατά σειρά κατάταξης”.

Νέος κανόνας σχετικά με την έννοια της “ενσωμάτωσης” αποφάσεων.

Διαφοροποίηση ενεργειών επικοινωνίας με τους οικονομικούς φορείς αναλόγως του κριτηρίου κατακύρωσης.

ΕΝΟΤΗΤΑ VI

Διαχείριση Απόφασης «Προσωρινού Αναδόχου»

Νέοι κανόνες περί μη κοινοποίησης της Απόφασης Προσωρινού Αναδόχου στους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς. Ενσωμάτωση της εν λόγω Διοικητικής Πράξης στην Απόφαση Κατακύρωσης.

Στάδιο δικαιολογητικών κατακύρωσης

Τι προβλέπει το νέο Άρθρο 103 του Ν.4412/16 και η νέα ΚΥΑ του ΕΣΗΔΗΣ 64233/21 (ΦΕΚ 2453/Β΄/09.06.2021) περί διαδικασιών υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης από πλευράς οικονομικών φορέων. Ενέργειες της Επιτροπής Διαγωνισμού και χρονικά περιθώρια ως προς την συμπλήρωση και αποσαφήνιση πληροφοριών.

Παρουσίαση βοηθητικών εργαλείων για την ορθή σύνταξη του πρακτικού ΙΙΙ περί δικαιολογητικών κατακύρωσης.

Στάδιο κατακύρωσης

Τι προβλέπει το νέο Άρθρο 105 του Ν.4412/16 περί κοινοποίησης της Απόφασης Κατακύρωσης στους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς. Εισαγωγή της νέας έννοιας “Δημοσίευσης προσφορών” μέσω της σχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ. Αποστολή των Πρακτικών Ι, ΙΙ & ΙΙΙ καθώς και των σχετικών Αποφάσεων προς τους οικονομικούς φορείς. Διαδικασία μεταφοράς των Δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου στο πεδίο “Σημειώσεις και Συνημμένα¨ του συστημικού δ/σμού.

ΑΕΠΠ: Προσφυγές κατά των ως άνω Αποφάσεων. Πώς γίνεται η διαχείριση των επικοινωνιών με το Κλιμάκιο της ΑΕΠΠ.

Πώς γίνεται η διαχείριση της Υπεύθυνης Δήλωσης περί μη οψιγενών μεταβολών. Σε ποια περίπτωση οδηγείται η Επιτροπή στην σύνταξη του Πρακτικού IV.

Ποια ενέργεια της Αναθέτουσας Αρχής συνιστά πλέον “σύναψη σύμβασης”.

Ποια είναι η διαδικασία “ανάθεσης – προσωρινής κατακύρωσης” στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ. Ποιά είναι η βέλτιστη πρακτική στους δ/σμούς με πολλές γραμμές και πολλούς αναδόχους. Πώς επιτυγχάνεται η «Ολοκλήρωση κατακύρωσης» του δ/σμού καθώς και η “δημιουργία συστημικής σύμβασης”.

Το παραπάνω κόστος συμπεριλαμβάνει:
Την Εισήγηση  του σεμιναρίου από εξειδικευμένο συνεργάτη.  
Ο Εκπαιδευτής μας διαθέτει 25ετή προϋπηρεσία στον χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων, η κύρια επαγγελματική δραστηριότητά του είναι η εκπαίδευση στελεχών (Εταιρικών & Δημοσίου τομέα) σε θέματα διαχείρισης & λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων). Είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής του ΕΚΔΔΑ-ΙΝΕΠ (Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης – Ινστιτούτο Επιμόρφωσης) ενώ έχει ενταχθεί στο Μητρώο Εισηγητών ΟΑΕΔ – ΛΑΕΚ.

Συντονίστρια Konstantia Palla, PCC – CMC – ICF
Εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή
Το πιστοποιητικό παρακολούθησης της Feel the FLOW
Δελτίο Αξιολόγησης του σεμιναρίου

Τρόπος Πληρωμής

Η Έκδοση τιμολογίου με την έναρξη και η κατάθεση γίνεται στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας μας στην Τράπεζα Πειραιώς.

IBAN: GR5201719160006916144468615.

Δικαιούχος λογαριασμού  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΛΛΑ.

Η εταιρεία μας λόγω του ότι είναι εκπαιδευτικός οργανισμός, δεν υπόκειται σε χρεώσεις ΦΠΑ, για τις υπηρεσίες εκπαίδευσης που προσφέρει.

Δηλώστε συμμετοχή συμπληρώνοντας την φόρμα που θα βρείτε εδώ.

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

DIGITAL MARKETING & VIRTUAL SALES STRATEGIES
PRESENTATION SKILLS
DISC COMMUNICATION STYLES
LIFE COACHING SKILLS
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΑΔΕ
MICROSOFT ADVANCED EXCEL
TIME MANAGEMENT
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ – NEGOTIATION SKILLS
SOFT SKILLS
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΑΓΧΟΥΣ
ΤΕΣΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ

Λίγα λόγια για την Feel the FLOW

feel the flow konstantia palla

Η Feel the FLOW παρέχει υπηρεσίες διοργάνωσης και συμβουλευτικής υποστήριξης εκπαιδευτικών προγραμμάτων ενηλίκων, σε διάφορα θέματα καθώς και υπηρεσίες Coaching και εκπαίδευσης σε ιδιώτες, στελέχη και επιχειρηματίες. Στα εκπαιδευτικά προγράμματα κατάρτισης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, δίνει μεγάλη βαρύτητα στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών εκπαίδευσης. Συνεργάζεται με κορυφαίες επιχειρήσεις και εκπαιδευτές παρέχοντας την καλύτερη δυνατή λύση σε μια επιχείρηση.
Επίκεντρο ο Άνθρωπος! Το σημαντικότερο εργαλείο σε μια επιχείρηση!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Ρυθμίσεις Απορρήτου
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας ενώ χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας. Αν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας μέσω ενός προγράμματος περιήγησης, μπορείτε να περιορίσετε, να αποκλείσετε ή να καταργήσετε τα cookies μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης στο Web. Χρησιμοποιούμε επίσης περιεχόμενο και σενάρια τρίτων που χρησιμοποιούν τεχνολογίες παρακολούθησης. Μπορείτε να δώσετε επιλεκτικά τη συναίνεσή σας παρακάτω για να επιτρέψετε την ενσωμάτωση αυτών των τρίτων. Για πλήρη ενημέρωση σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε, τα δεδομένα που συλλέγουμε και τον τρόπο με τον οποίο τα επεξεργαζόμαστε, παρακαλούμε δείτε την Πολιτική Απορρήτου
Youtube
Συναίνεση για την προβολή περιεχομένου από - Youtube
Vimeo
Συναίνεση για την προβολή περιεχομένου από - Vimeo
Google Maps
Συναίνεση για την προβολή περιεχομένου από - Google
Spotify
Συναίνεση για την προβολή περιεχομένου από - Spotify
Sound Cloud
Συναίνεση για την προβολή περιεχομένου από - Sound
ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ